Home

Het WODC onderscheidt in “De Nederlandse Migratiekaart 2013” vijf migratietypen. Dit zijn arbeids-, gezins-, studie-, asiel-, en intra-EU-migratie. Vooralsnog staan alle organisatie die direct dan wel zijdelings betrokken zijn bij het Nederlandse immigratiebeleid willekeurig opgesomd. In de toekomst zullen deze gegroepeerd worden naar betrokkenheid bij migratietype.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Het IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toelatingsbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Naast toelating, is ze verantwoordelijk voor naturalisatie en grensbewaking. De IND is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Informatie- en analysecentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (INDIAC)
INDIAC is het  Informatie- en analysecentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Sinds 1995 levert INDIAC informatie ten behoeve van (de uitvoering van) het vreemdelingenbeleid. Daarbij staan objectiviteit en kwaliteit hoog in het vaandel. INDIAC levert gegevens aan instanties als Eurostat en het CBS en maakt trendanalyses, beleidsmonitors, en -evaluaties op het gebied van asiel en migratie. Ook coördineert INDIAC ex ante uitvoeringstoetsen, waarmee de effecten van geplande beleidsveranderingen in kaart worden gebracht. Tot slot is INDIAC ook verantwoordelijk voor het begeleiden van extern wetenschappelijk onderzoek waarvoor de medewerking van de IND nodig is.

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering, neemt de DT&V het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Dit in goede samenwerking met alle betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
De IOM regelt vervoer en hervestiging van migranten over de hele wereld. Daartoe beschikt zij over een wereldwijd netwerk. De IOM begeleidt mensen die terug willen keren naar hun land of doormigreren naar een ander land. Ook bij gezinshereniging geeft de IOM begeleiding. Onder bepaalde voorwaarden biedt de organisatie financiële ondersteuning bij vertrek. Medewerkers van de IOM zijn geregeld aanwezig op de azc’s voor gesprekken met asielzoekers.

Frontex
Frontex promotes, coordinates and develops European border management in line with the EU fundamental rights charter applying the concept of Integrated Border Management. Frontex helps border authorities from different EU countries work together. Frontex’s full title is the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. The agency was set up in 2004 to reinforce and streamline cooperation between national border authorities.

Stichting Nidos
Stichting Nidos is een voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Volgens de Nederlandse wet moet er voor elke minderjarige een meerderjarige zijn die zijn of haar belangen behartigt. Dit kan door ouders of bij afwezigheid van ouders, door een voogd. Amv hebben geen ouders in Nederland. In dit geval draagt Nidos zorg voor de voogdij. Amv verblijven in een opvanglocatie van het COA of, als zij jonger zijn dan vijftien jaar, in pleeggezinnen of kleinschalige wooneenheden.

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
VWN is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Het werk varieert van persoonlijke steun tijdens de asielprocedure tot praktische begeleiding bij het opbouwen van een eigen bestaan in Nederland. VWN nauw samen met de Stichting Rechtsbijstand Asiel. Op elke opvanglocatie zijn medewerkers van VluchtenlingenWerk aanwezig of organiseren zij een spreekuur.

Stichting Rechtsbijstand Asiel / Raad voor Rechtsbijstand
Tot 1 juni 2008 is de Stichting Rechtsbijstand Asiel belast met de organisatie en uitoefening van de rechtsbijstand aan asielzoekers in Nederland. De organisatie van de rechtsbijstand aan asielzoekers zal dan geheel zijn overgenomen door de Raad voor Rechtsbijstand.

Vreemdelingenpolitie (VP)
Asielzoekers zijn verplicht zich geregeld te melden. Binnen de keten voert de VP die meldplicht uit op de asielzoekerscentra. Samen met de Koninklijke Marechaussee is de VP er verantwoordelijk voor om toezicht op de vreemdelingen te houden, onder andere op hun verblijf in Nederland.
Bij een positief besluit op de asielaanvraag zorgen medewerkers van de VP voor de overhandiging van het verblijfsdocument. Als een asielaanvraag definitief is afgewezen, speelt de VP een rol bij het uitzetten van vreemdelingen.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
De Internationale Organisatie voor Migratie is een intergouvernementele organisatie met een hoofdkantoor in Genève. In Nederland is IOM voortgekomen uit de Nederlandse Emigratiedienst, een aantal ngo’s en het ministerie van Sociale Zaken, als onderdeel van de privatisering van overheidstaken in 1991.
In Nederland ondersteunt IOM migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst bij hun duurzame herintegratie. IOM geeft extra begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) of ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers (ex-ama’s), aan migranten met gezondheidsproblemen, slachtoffers van mensenhandel. IOM regelt ook de overkomst van uitgenodigde vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen evenals familieleden die mogen overkomen in het kader van gezinshereniging. Als derde activiteit verzorgt IOM tijdelijke uitzending van hoger opgeleide migranten naar landen van herkomst om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen van lokale organisaties.

Europees Migratienetwerk (EMN)
Het EMN is in 2008 door de Raad van de Europese Unie opgericht. Het EMN verzamelt actuele, objectieve, betrouwbare en waar mogelijk vergelijkbare informatie over migratie en asiel. Het EMN publiceert rapporten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van asiel en migratie. De oprichting van het EMN past in het streven van de EU om te komen tot een effectief asiel- en migratiebeleid.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) 
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan regering en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. Omdat de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie belast is met de vreemdelingenportefeuille, zijn in de praktijk de meeste uitgebrachte adviezen primair aan deze bewindspersoon gericht. De ACVZ is een permanent adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges, en is ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000.

European Asylum Support Office (EASO)
EASO is an agency of the European Union that plays a key role in the concrete development of the Common European Asylum System. It was established with the aim of enhancing practical cooperation on asylum matters and helping Member States fulfil their European and international obligations to give protection to people in need. EASO acts as a centre of expertise on asylum. It also provides support to Member States whose asylum and reception systems are under particular pressure.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. We work with governments to understand what drives economic, social and environmental change. We measure productivity and global flows of trade and investment. We analyse and compare data to predict future trends. We set international standards on a wide range of things, from agriculture and tax to the safety of chemicals.

We also look at issues that directly affect everyone’s daily life, like how much people pay in taxes and social security, and how much leisure time they can take. We compare how different countries’ school systems are readying their young people for modern life, and how different countries’ pension systems will look after their citizens in old age.

No Border Network
De contouren van het No Border netwerk worden gevormd door de uitgangspunten zoals deze in het internationale No Border Manifest zijn opgenomen. Het manifest (nog steeds in concept-vorm) geeft aan binnen welke politieke richting de No Border-activisten willen handelen. Het netwerk gaat uit van onder meer vrijheid van beweging (“no borders, no nations”) en van een antikapitalistische beweging en wil op buitenparlementaire wijze veranderingen teweeg brengen. Iedereen die op een grassroots-achtige wijze actief wil zijn tegen het migratiebeleid kan gebruik maken van de mogelijkheden van het netwerk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s